På Malling Skole har vi et velfungerende og respektfuldt samarbejde mellem skolens lederteam og skolens bestyrelse. På aarhus.dk/skolebestyrelse kan du læse meget mere om skolebestyrelsens rammer og beføjelser. De er fastsat i folkeskolelovens §42 og styrelsesvedtægterne for skolerne i Aarhus Kommune.

Hvornår er der valg til skolebestyrelsen?

Der er valg til skolebestyrelsen inden skoleårets afslutning i det år, der følger efter et kommunalvalg. Næste kommunalvalg er den 16. november 2021.

Hvis et medlem udtræder af skolebestyrelsen – fx fordi barnet går ud af Malling Skole - indtræder en stedfortræder for resten af valgperioden. Er der ingen stedfortrædere, holdes der snarest muligt suppleringsvalg, for at besætte den ledige plads for resten af valgperioden og eventuelt valg af yderligere stedfortrædere.

Skolebestyrelsesmedlemmer er valgt for en 4-årig periode.

Medlemmer af skolebestyrelsen:


Morten Østergaard
, formand (tlf. 72286215, mail: mail.ostergaard@gmail.com)
Hans Christian Gammelgård Bugge, næstformand
Ditte Drejer Christensen
Pernille Sten Holmboe
Susanne Østergaard
Inge Temple
Tina Mohr Nickelsen
Kirsten Faddy, medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz Andersen
, medarbejderrepræsentant

 

 

Referater 2020

Dagsordener 2019

Referater 2019

Dagsordener 2018

Referater 2018

Dagsordener 2017

Referater 2017

Dagsordener 2016

Referater 2016

Dagsordener 2015

Referater 2015

Dagsordener 2014

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2012

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.