Formelt er en skolebestyrelses formål:

 1. at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke
 2. at bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse

Vi er meget optagede af børnenes trivsel og med det fokus har vi bl.a. udviklet principper for digital dannelse og vi har opdateret skolens anti-mobbestrategi.

Skolebestyrelsen på Malling Skole består af syv forældre, to medarbejdere og to elever. Skolens ledelse deltager også i møderne.

Vi mødes cirka en gang om måneden, hvor vi arbejder med Malling Skoles værdier, principper og økonomi – og debatterer det, der er aktuelt for skolen lige nu. Vi skal bl.a. også godkende skolens årlige budget.

Sideløbende med møderne kan vi have arbejdende udvalg, og vi er også i løbende dialog med interessenter uden for skolen, fx Aarhus Kommune, BMI, Skole & Forældre og lokale medier. Vi afholder også et årligt dialogmøde med forældrerådene i efteråret.

Forældrerepræsentanterne er valgt for en 4-årig periode. Vi har forskudt valgperiode og har derfor valg hvert andet år. Næste valg er i sommeren 2024.

Du er altid velkommen til at kontakte os i skolebestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller et emne, du gerne vil orientere om.

På aarhus.dk/skolebestyrelse kan du læse meget mere om skolebestyrelsens rammer og beføjelser


Medlemmer af skolebestyrelsen:

Morten Østergaard, formand (tlf. 72286215, mail: mail.ostergaard@gmail.com)
Inge Temple
Lisa Fonnesbæk
Marianne Bjørn
Malene Kruhl
Malene Lundgren
Lars Bo Ørting

Nicklas Menon Christiansen, elevrepræsentant
Alexander Kjærsgård, elevrepræsentant
Emil Pohjalainen Gustafsen, elevrepræsentant

Kirsten Faddy, medarbejderrepræsentant
Ditte Schultz Andersen, medarbejderrepræsentant

 

Referater skoleår 2022/2023

Referater skoleår 2021/2022

Referater skoleår 2020/2021

Referater skoleår 2019/2020

Referater skoleår 2018/2019

Referater skoleår 2017/2018

Referater skoleår 2016/2017

Referater 2016

Referater 2015

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2012

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.