Gå til hovedindhold

7.-9. klasse

I udskolingen har undervisningen særligt fokus på mundtlig kommunikation, skriftlighed og personlig dannelse.

Indhold

  Overordnet om udskolingen

  I udskolingen ønsker vi både at uddanne og danne de unge mennesker. Vi forsøger således både at motivere eleverne til at blive aktive, demokratiske samfundsborgere og at motivere dem til at opbygge solide fag-faglige kompetencer. Denne balance mener vi, er det bedste afsæt for liver efter folkeskolen og for overgangen til ungdoms- og erhvervsiddannelserne.

  Kontaktlærere

  Vi er opmærksomme på den afgørende betydning lærer-/elevrelationen har for elevens trivsel og læring. Derfor har alle elever en kontaktlærer, og skolen har prioriteret tid til at kontaktlæreren kan mødes jævnligt med sine kontaktelever. Det er kontaktlæreren som forældrene skal rette kontakt til, hvis de har spørgsmål eller bekymringer.

  Fleksible skemaer

  Skemaerne er fleksible, hvilket betyder, at de ændrer sig fra uge til uge. Dette begrundes delt ud fra praktiske hensyn, hvor lærerkræfterne kan anvendes mere effektivt. Og dels ud fra pædagogiske argumenter, hvor lærere eksempelvis ønsker at klumpe deres fag, arbejde tværfagligt, tage på ture mm. Det er vores erfaring, at eleverne hurtigt vænner sig til de fleksible skemaer.

  Valgfag

  Elever lærer og motiveres forskelligt, og derfor tilbyder vi en varieret række af valgfag.

  Projektopgaveforløb

  I 9. klasse er det obligatorisk at lave en projektopgave. Opgaven skal være tværfaglig og give indsigt i projektarbejde. I løbet af fem skoledage arbejder eleverne med et givet emne, de skal indhente informationer, søge vejledning, fremstille et produkt og afslutningsvist fremlægge deres opgave. For at forberede eleverne bedst muligt på projektopgaven er der lagt et projektopgaveforløb ind i løbet af 8. klasse.

  UU-vejledning

  Der vil løbende være kollektiv vejledning i klasserne. I 8. klasse laves uddannelsesparathedsvurderinger. Individuel vejledning er en del af vejledningsforløbet for de elever, der ikke er uddannelsesparate.

  Vi har partnerskabsaftaler med KlubM og med UngiAarhus, hvor vi blandt andet samarbejder om CAMP for 8. årgang i september samt oplæg om digital dannelse for 7. årgang ligeledes i september. Endelig har vi et oplæg omkring eksamensboost i januar for 9. årgang.

  Forventninger

  Generelt bliver eleverne mødt med en forventning om ansvarlighed og selvstændighed i forhold til skolearbejdet. Eksempelvis retter lærerne kun opgaver, der afleveres rettidigt. Timerne med lektiehjælp og faglig fordybelse kalder vi "studietid" netop for at signalere, at eleverne skal lære selv at forvalte tiden, søge hjælp og vejledning. Fra 8. klasse bliver karakterer i alle fag en del af hverdagen, hvilket understreger det øgede fag-faglige fokus.

  For at fastholde fokus på det faglige indhold, indsamler vi i begyndelsen af timerne mobiltelefonerne, så de ikke tager opmærksomhed og forstyrrer.

  Skolen er meget opmærksom på fravær, og vi skal kende til elevernes fravær - enten på en seddel fra dig som forælder eller over intra/AULA. Hvis dette ikke foreligger, registreres fraværet som ulovligt fravær.

  Fra begyndelsen af 7. klasse - og efter at forældrene har givet deres tilladelse - har eleverne lov til at bevæge sig uden for skolen matrikel i de store pauser.

  Sidst opdateret: 15. november 2023