Malling Skoles indskoling er elever fra 0. til og med 3. årgang

Eleverne går i traditionelle klasser på egen årgang, men arbejder i flere sammenhænge også på tværs af klasser, årgange og alder. Eleverne udfordres og udvikles derfor også på tværs af alder i forhold til rollemodeller, ansvar, kreativ læring m.m. Vi arbejder også med storeven/lilleven.

Vores indskoling har et tæt samarbejde med dagtilbuddet i forhold til overgangen fra børnehave til skole.

I indskolingen har vi mange faste traditioner i løbet af skoleåret - f.eks. i forhold til temauger, højtider og årstider. 

Vi har fællessamling en gang om ugen, hvor hele indskolingen mødes på den store trappe.

Vi ønsker:

  • at skabe tryghed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole
  • at styrke elevernes trivsel og med særligt blik for både den fag-faglige og sociale udvikling
  • at skabe forskellige læringsmiljøer, der tilgodeser alle elever
  • at skabe mulighed for øget undervisningsdifferentiering
  • at give eleven mulighed for at afprøve forskellige sociale roller i det aldersintegrerede fællesskabe gennem de første tre år af deres skoleliv
  • at skabe rammer for et helhedsorienteret syn på den enkelte elev
  • at styrke lærer/pædagogsamarbejdet i både undervisning og fritid